กระปุกออมสินอิเล็กทรอนิกส์
 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : กระปุกออมสินอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นางสาวรจนา สุวรรณจีราช 
นางสาวดรุณี เพ็งเหมือน
นายจิรยุทธิ์  สุขสวัสดิ์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์  ตั้งสิริวรกุล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจในการออมทรัพย์ ด้วยการหยอดกระปุกออมสิน เนื่องจากไม่มีสิ่งจูงใจในการออม ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากระปุกออมสินให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มสิ่งที่น่าสนใจเข้าไปในกระปุกออมสิน ด้วยการทำกระปุกออมสินอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา  เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยในการออมมากขึ้น            

               กระปุกออมสินอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ โดยใช้โปรแกรม Keil ในการเขียนโปรแกรม ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ โดยได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็นตัวควบคุมการทำงาน สามารถหยอดเหรียญ 1, 2, 5 และ 10 บาท โดยมีเซนเซอร์สนามแม่เหล็กอยู่ภายในตัวรับเหรียญ สามารถนับจำนวนเงินที่หยอดเพิ่มพร้อมทั้งแสดงผลออกทางจอ LCD สามารถตั้งเวลาปลุกเพื่อเตือนการหยอดเหรียญในครั้งต่อไป โดยใช้ IC DS1302 เป็นตัวเก็บเวลาและวันที่ นอกจากนี้ยังสามารถนำเงินออกจากกระปุก โดยป้อนรหัสจากปุ่มกดคีย์แพด และมีโซลินอยด์ เป็นตัวล็อคลิ้นชักเก็บเหรียญ                  

            ผลของการดำเนินงานปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้ สามารถสร้างกระปุกออมสินอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบได้ และสามารถนำมาใช้งานได้จริง โดยทดสอบการใช้งานกระปุกออมสินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถนับและแสดงจำนวนเงินพร้อมทั้งแสดงผลออกทางจอ LCD ได้อย่างถูกต้อง สามารถตั้งเวลาปลุกเพื่อหยอดเหรียญในครั้งต่อไปได้ สามารถนำเงินออกจากกระปุกออมสินได้ และในการทดสอบเสียงเตือนมีค่าความผิดพลาด 0.04% จากการทดสอบได้ผลเป็นที่น่าพอใจ


Project Title : Electronic Piggy Bank
By : Miss Rodjana       Suwangeerat
Miss Darunee        Phengmuen
Mr. Jirayut            Suksawat
Project Advisor : Asst. Prof. Chanwit  Tangsiriworakul
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Nowadays children are not interested in savings through piggy bank as it is static and with no other interesting feature to attract savers. The thesis project aims to make an electronic piggy bank to make it more interesting to help children develop saving habit and value savings.

               The electronic piggy bank comprises software and hardware modules. The software is written using Keil program. The hardware employs MCS-51 micro-controller to control the working of electronic piggy bank. Children can put in 1, 2, 5 and 10 baht coins. There is a sensor attached to coin receiver which can distinguish coin value and the number of deposited coins. The deposit coin value is displayed on the LCD screen. The piggy bank can be set as an alarm clock when the date and time for the next saving is due. IC DS1302 is used to record time/date. To withdraw, user has to input a key code on a keypad to instruct the bank to drop the coins out. A solinoid is used to control the locking mechanism.

               Upon testing, the electronic piggy bank prototype works satisfactorily, can count and display the value of deposited coins and display the information on the LCD screen accurately. The alarm clock can be set to remind the next deposit time/date. Withdrawal is also possible. The alarm testing error is only 0.04%.

  

เครื่องชงกาแฟสดอัตโนมัติ

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เครื่องชงกาแฟสดอัตโนมัติ
โดย : นายสมโภช  สัจจะวงศ์รัศมี
นายธนวัฒน์  อุไรศิริ
นายศุภชัย พิทยะพลัง
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  เฮงเกียรติศักดิ์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

              เนื่องจากธุรกิจร้านกาแฟสดในประเทศไทย   ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมาก   ซึ่งจะเห็นได้จากการที่มีร้านกาแฟสดได้เปิดขึ้น  ทั่วไปในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น   ในห้างสรรพสินค้า     ตึกสำนักงาน โรงพยาบาล ปั้มน้ำมัน และ อื่น ๆ ซึ่งมีทั้งร้านกาแฟสด  ของไทยและของต่างชาติ      โดยแต่ละร้าน  ต่างมีกลยุทธ์ในการขายที่แตกต่างกัน    ทำให้อุปกรณ์ในการทำกาแฟสด    มีมูลค่าสูงมาก     ถ้าเป็นเครื่องนำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ  จะมีราคาสูงถึงหลักแสน   ถ้าเป็นเครื่องที่ผลิตโดยคนไทยเองก็ราคาเกือบแสน แพงจนทำให้ผู้คนคิดว่าหากซื้อดื่มจะคุ้มกว่า 

               จึงคิดทำเครื่องชงกาแฟสดอัตโนมัติ(ร้อน)โดยใช้  Microcontroller AT89C51 ความคุมการทำงานทั้งหมด มีปุ่มกดเลือกชนิดกาแฟ 3 ปุ่มเช่น Espresso Cappuccino Latte การชงเริ่มจากการบดเมล็ดกาแฟ  การลำเลียงผงกาแฟไปหาเครื่องทำน้ำร้อน  การจ่ายน้ำร้อน  การจ่ายนมร้อน  การล้างกากกาแฟจากภาชนะกรองตามลำดับของกาแฟแต่ละชนิด      การชงแต่ละครั้งใช้เวลารวม Espresso 3.47 นาที Cappuccino 4.42 นาทีและ Latte 4.43 นาที

                จากผลการทดลองการทำงานของเครื่องชงกาแฟสดอัตโนมัติ        ในระบบบอกสภาวะของเครื่องสามารถบอกได้ว่าเครื่องไม่ทำงานเพราะอะไรจาก LED  สถานะ ส่วนในระบบบดเมล็ดกาแฟ ระบบลำเลียงผงกาแฟ ระบบจ่ายน้ำร้อน นมร้อน      และระบบล้างภาชนะกรองกากกาแฟทำงานได้ครบประสิทธิภาพ จากแบบทดสอบเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติพบว่าความสม่ำเสมอของเวลา  ปริมาณและรสชาติอยู่ในเกณฑ์ดีและจากแบบทดสอบความพอใจในเครื่องชงกาแฟจากผู้ชิม 10 คน   พบว่า ร้อยละ 70 พึงพอใจในเครื่องชงกาแฟสดอัตโนมัติ


Project Title : Automatic Fresh Coffee Vending Machine
By : Mr. Sompoch  Satjawongrassamee
Mr. Tanawat   Uraisiri
Mr. Supachai  Pittayapalang
Project Advisor : Asst. Prof. Siriporn  Hengkietisak
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Fresh coffee business is booming in Thailand as can be seen by many fresh coffee shops throughout Thailand whether in a shopping mall, office building, hospital, petrol station etc. A  coffee vending  machines is expensive if imported, costing  more than 100,000 baht  while the domestic one is  nearly  as  expensive, costing nearly 100,000 baht. It is so expensive that ordinary consumer thinks it  is much cheaper to buy fresh coffee from vendors than making one at home.

               The thesis project aims  to make  an automatic  hot fresh coffee vending machine using Micro-controller  AT89C51  to control  all  the  operation s teps. There are three buttons  to choose  for   Espresso, Cappuccino and  Latte. The  process  starts  from   grounding   coffee beans, adding hot  water and  warm milk, and rinsing used coffee beans  from filter. Timing for    Espresso,   Cappuccino   and   Lattee   is  3.47,  4.42   and  4.43   minutes    respectively.

               Upon testing, the automatic fresh coffee vending machine's coffee grounding, grounded coffee  conveyance,  hot  water  injection,  warm  milk   injection,  coffee  bean   filter rinsing subsystems  work as designed. If there is any mishap in the vending machine, an LED status can  pinpoint  the  problem. The timing,  quantity  and  quality  of  the  finished  fresh coffee receives 70% satisfactory rating from 10 sample users.

เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ
โดย : นายภควัต             เครือบุญมา
นายอนุชา             มิ่งขวัญ
นางสาววรรณภา  สิงห์โต
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  เฮงเกียรติศักดิ์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ในปัจจุบันนี้กาแฟมีหลากหลายรูปแบบ และเป็นที่นิยมกันมากไม่ว่าจะเป็น กลุ่มบุคคลทั่วไป หรือแม้แต่กลุ่มคนทำงาน แต่ในยุคของการแข่งขันก็อาจจะไม่มีเวลามาก ในการที่จะต้องหาส่วนผสมเพื่อที่จะมาชงกาแฟ จึงได้คิดค้นที่จะทำให้ประหยัดเวลา และมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในการที่จะชงกาแฟในแต่ละครั้ง จึงเป็นที่มาของการสร้างเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคแทนการทำเครื่องดื่มด้วยตัวเอง

               การทำงานของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการทำงาน โดยทำหน้ารับค่าและสั่งงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ทำการรับค่าจากปุ่มสั่งงาน เพื่อเลือกกาแฟที่ต้องการ ซึ่งที่กาแฟมีให้เลือกด้วยกัน 3 ประเภทคือ Capuchinao, Espresso และ Latte โดยการกดปุ่มเพื่อเลือกกาแฟจากนั้นให้กดปุ่มตกลง หน้าจอจะแสดงผลให้เพิ่มปริมาณน้ำตาล โดยมีปุ่มบวกกับลบ เพื่อให้เพิ่มหรือลดปริมาณน้ำตาลแล้วกดปุ่มตกลง จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ทำการสั่งงานให้ Sensor ตรวจสอบแก้วกาแฟ และสั่งให้ Servo motor ทำหน้าที่ควบคุมชุดกั้นไอน้ำ ที่หัวจ่ายกาแฟและน้ำตาลทำงาน จากนั้นโปรแกรมสั่งให้วงจร Relay ทำการหน่วงเวลา เพื่อสั่งให้ DC motor ของปั้มนมสดและปั้มน้ำทำงาน เพื่อเทนมและน้ำร้อนลงแก้วกาแฟ

               ผลการทำงานของโครงงาน สามารถที่จะถอดกระบอกจ่ายส่วนผสมออกมาทำความสะอาดได้ทุกชิ้น และยังสามารถที่จ่ายส่วนผสมของกาแฟแต่ละประเภท ให้มีปริมาณคงที่ ในการทำงานแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี


Project Title : Automatic Fresh Coffee Maker
By : Mr. Pakawat      Krueboonma
Mr. Anucha       Mingkhwan
Miss Wannapa  Singto
Project Advisor : Asst. Prof. Siriporn  Hengkietisak
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Fresh coffer is available in a variety of style. For busy people who prefer to drink fresh coffee but don't have much time to go out to buy one, the thesis project offers an automatic fresh coffee maker to address thie requirement

               The automatic fresh coffee maker employs a microprocessor to control each operation step by receiving inputs and issuing commands to various devices such as receiving an input for 3 coffee styles: Capuchinao, Espresso and Latte. Once this is done, user is asked to add or reduce the amount of sugar to suit his taste. When this is done, the controller begins issuing commands. The sensor inspects coffee cup. Servo motor controls the injection of grounded coffee and sugar to pass through hot water vapour. A relay circuit delays time to allow DC motor to inject fresh milk and hot water into coffee cup.

               Upon testing, the automatic fresh coffee maker can make coffee with consistent taste in each operation. Each part can be easily taken apart for cleaning as well.

เครื่องตรวจเช็คสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เครื่องตรวจเช็คสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดย : นางสาวปาริชาติ  แผ้วศรี
นายธนพนธ์        กาญจนรจิต
นายสุรฉัตร          เนตรสุวรรณ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ดำรงเกียรติ  แซ่ลิ้ม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านเกิดจากการลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเป็นสาเหตุของเกิดอัคคีภัย เพื่อลดปัญหาดังกล่าวจึงมีการศึกษาและพัฒนาการทำงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงได้จัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์ขึ้นเพื่อศึกษาและสร้างเครื่องตรวจเช็คสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

              โครงการปริญญานิพนธ์นี้ออกแบบโดยพัฒนาซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สนับสนุนภาษา JAVA โดยใช้ชุดพัฒนา J2ME เป็นซอฟต์แวร์ควบคุมการตรวจเช็คสถานะของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย  ติดต่อกับโมดูลโทรศัพท์  GSM SIM 300  คำสั่งทาง  AT–Command  ผ่านการเชื่อมต่อสื่อสารแบบอนุกรมกับไมโครคอนโทรเลอร์ MCS-51  ไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

               ผลการทำงานที่ได้จากปริญญานิพนธ์นี้ คือ เครื่องตรวจเช็คสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้จริง สามารถสั่งการปิด/เปิด
หรือทำการตรวจเช็คสถานะ ผ่านชุดคำสั่งที่มีการกำหนดในโปรแกรม โดยมีการสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วผ่านระบบเครือข่ายไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีการทำงานอยู่ภายในเครื่องตรวจเช็คสถานะเพื่อที่จะทำการตรวจเช็คสถานะ  สั่งปิดหรือเปิด  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องเช็คสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าได้  เมื่อมีการสั่ง ปิด/เปิด หรือการตรวจเช็คสถานะของเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะทำการส่งสถานะกลับมายังโทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบสถานะของเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกครั้ง


Project Title : Status  Monitoring  for  Electrical  Appliances  via  Mobile  Phone
By : Miss Parichat   Pawsri
Mr. Thanapon  Karnjanarajet 
Mr. Surachat    Natsuwan
Project Advisor : Mr. Damrongkiat  Lim
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Forgetting to turn off electrical appliances may cause fire hazard to the home. To prevent such an avoidable accident, the thesis project proposes constructing electrical appliances working status monitoring via mobile phone.

               The system is developed using Java language J2ME which supports mobile phone application. The written software is linked with mobile phone module GSM SIM 300 which issues instruction via AT-command to a MCS-51 microcontroller which is used to control the operation of household electrical appliances.

               Upon testing, the system works in real application, can instruct attached electrical appliances to switch on or off and can check the working status of the appliances. Once the micro-controller carries out the instruction, it issues a feedback to the remote mobile phone user to inform about the appliance working status.

เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ด้วยระบบบลูทูธ

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วยระบบบลูทูธ
โดย : นายสมศักดิ์ หมื่นอักษร
นายวัชรา ฤทธิ์จันดี
นางสาววาสนา ธาตุจันทร์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์  ตั้งสิริวรกุล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าอุณหภูมิและความชื้นของสภาพอากาศมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือแม้แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพภายในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้จัดทำเครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วยระบบบลูทูธขึ้น

               เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วยระบบบลูทูธแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการวัดค่า ส่งค่า รับค่า ควบคุม และแสดงผลซึ่งประกอบด้วย โมดูล SHT11 ใช้ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น ส่วนโมดูล ZX-BLUETOOTH ใช้ในการส่งค่าที่วัดได้ และUSB BLUETOOTH DONGLE ใช้ในการรับค่า ซึ่งทั้งหมดควบคุมโดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ATMEGA88 จะส่งค่าที่ได้แสดงผลที่จอ LCD ส่วนที่สองเป็นซอฟต์แวร์จะใช้โปรแกรม VISUAL BASIC ในการออกแบบและเขียนคำสั่งส่วนของการรับค่าและแสดงค่า

               ผลที่ได้จากการทำโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ คือสามารถวัดค่าอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 °C ถึง  100 °C ความผิดพลาดเฉลี่ย 0.35% ส่วนค่าความชื้นวัดได้ตั้งแต่ 0% RH ถึง 100% RH ความผิดพลาดเฉลี่ย 0.87% พร้อมทั้งแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นบนจอแสดงผล LCD และส่งค่าที่วัดได้ผ่านเทคโนโลยีบลูทูธ CLASS 2 ที่กำลังส่ง 2.5 mW รัศมีทำการ 10 เมตร ซึ่งจะเก็บบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นลง TEXT FILE แสดงวันเดือนปีและเวลาที่เก็บบันทึก


Project Title : Bluetooth Humidity and Temperature Recorder
By : Mr. Somsak Meanaksorn
Mr. Watchara Ritjandee
Miss Wasana Thatchan
Project Advisor : Asst. Prof. Chanwit  Tangsiriworakul
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Temperature and humidity record is important in several fields including agriculture science, engineering and industry. The thesis project proposes building wireless humidity and temperature recorder using Bluetooth technology.

               The recorder comprises hardware and software modules. The hardware comprises humid and temperature sensors, wireless transmitter, receiver and display units. SHT11 module is used to measure temperature and humidity. Module ZX-BLUETOOTH is used to send the data. USB BLUETOOTH Dongle is the receiver, all of which are controlled by AVR ATMEGA88 micro-processor. The received data is displayed on the LCD screen. The software module is written using VISUAL BASIC to control both transmitter and receiver units.

               Upon testing, the recorder can measure temperature from 0°C to 100°C with average error of 0.35%. Humidity can be measured from 0% RH to 100% RH with average error of 0.87%. The data are sent via Bluetooth technology Class 2 at 2.5mW with 10 metres range. The recorded data is in text file which can also shows the date and time of recorded data.

เครื่องเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับคนตาบอด
 

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เครื่องเปิด – ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับคนตาบอด
โดย : นายอภิชาติ หวังผล
นายธนกร ศรีงาม
นางสาวบุษบง โสมัสสา
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ดำรงเกียรติ  แซ่ลิ้ม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันผู้พิการทางสายตามีอุปสรรค และความเสี่ยงอันตรายต่อการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำเครื่องเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับคนตาบอดขึ้นมา เพื่อหวังที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตา สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้     

               เครื่องเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับคนตาบอด ประกอบด้วย รีโมทคอนโทรล กล่องควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งชุดบันทึกเสียง ใช้ IC เบอร์ APR 9600 ในการบันทึกเสียง สามารถบันทึกเสียงรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 60 วินาที และมีซอฟต์แวร์สำหรับเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232 เพื่อทำการปรับเปลี่ยนเสียง รีโมทจะมีเสียงบอกสำหรับสั่งงาน ขั้นตอนแรกมีปุ่มที่ใช้ในการเลือกฟังก์ชันโดยแต่ละฟังก์ชันจะมีเสียงบอกว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใด พร้อมบอกสถานะว่าปิด หรือเปิดอยู่ รีโมทจะส่งสัญญาณไปยังกล่องรับสัญญาณ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ หลังจากนั้นกล่องรับสัญญาณจะส่งสัญญาณกลับมาบอกว่าทำงานแล้ว

               เครื่องเปิด–ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับคนตาบอด สามารถรับส่งสัญญาณได้ในระยะ 5 เมตร ในการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งมีเสียงบอกลักษณะการสั่งงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่ออุปกรณ์ทำตามคำสั่งแล้ว จะส่งสัญญาณออกมาบอกว่าทำตามคำสั่งแล้ว


Project Title : Electrical Appliance Controller Switch for the Blind
By : Mr. Apichat Wangphol
Mr. Tanakon Sringam
Miss Bussabong Somussa
Project Advisor : Mr. Damrongkiat  Lim
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               The blind have problems and danger in using electrical appliances, turning on and off. The thesis project aims to construct an electrical appliance controller switch for the blind to make life easier and lessen the risk of danger.

               The electrical appliance controller switch for the blind comprises a remote controller, a controller box and recording device using IC APR 9600 which can record sound upto 60 seconds long with a software to allow the change in electrical appliances and interfaces with the PC via RS-232 port to adjust the sound. The remote controller is accompanied by sound for each instruction step. There are function buttons, each button telling what electrical appliance is being operated either "on" or "off" status. Once a button is pressed, the remote controller sends out a signal to the controller box which in turn switching the appliance "on" or "off". Once the controller has carried out its instruction, it will send a signal back to the operator telling that the job is done.

               The electrical appliance controller switch for the blind can operate within 5 meters radius, each function button is accompanied by voice instruction. Once instruction is carried out, a task-completion voice is relayed back to the operator as well.

เครื่องวัดคุณภาพน้ำระยะไกล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เครื่องวัดคุณภาพน้ำระยะไกล
โดย : นายกิตติศักดิ์  ทองยวน
นายธีรภัทร์  ผิวคราม
นายอภินันท์  ฉิมเกตุ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ดำรงเกียรติ  แซ่ลิ้ม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               โครงงานปริญญานิพนธ์นี้เป็นการออกแบบและสร้าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำระยะไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทางไปตรวจวัดคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำโดยตรงและเพื่อเฝ้าระวังติดตามสภาพของน้ำอยู่ตลอดเวลา

               การจัดทำเครื่องวัดคุณภาพน้ำระยะไกล จะแบ่งเป็นภาครับและภาคส่ง ภาคส่งมีหลักการทำงานโดยใช้ตัวตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH)  และตัวตรวจวัดค่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ในการวัดคุณภาพของน้ำซึ่งตัวตรวจวัดทั้งสองจะถูกติดตั้งกับตัวเครื่องของภาคส่งโดยสัญญาณที่วัดได้จากตัวตรวจวัดทั้งสองจะถูกนำมาขยายสัญญาณและแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณดิจิตอลโดยใช้ IC ADC0804 และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ในการอ่านค่าข้อมูลจาก IC ADC0804 เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านข้อมูลเรียบร้อย ข้อมูลที่อ่านได้จะถูกส่งไปยังภาครับซึ่งส่งข้อมูลผ่านทางวิทยุสื่อสาร ความถี่ 245 MHz ส่วนภาครับจะรับข้อมูลที่ส่งผ่านวิทยุสื่อสารเข้ามาและจัดเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของภาครับ โดยสามารถนำคอมพิวเตอร์มา   ดาวน์โหลดข้อมูลจากภาครับไปจัดเก็บในฐานข้อมูลและแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิ

               ผลการดำเนินการปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้สามารถสร้างเครื่องวัดคุณภาพน้ำระยะไกล        ที่สามารถน้ำไปใช้งานได้จริงโดยสามารถทำการวัดค่าค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH)  และค่าออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) โดยส่งข้อมูลไปบันทึกค่าทุกๆ 3 ชั่วโมงและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของภาครับมาแสดงเป็นแผนภูมิลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้


Project Title : Remote Water Quality Measurement
By : Mr. Kittisak  Thongyuan
Mr. Teerapat  Phiewkram
Mr. Apinan  Chimkate
Project Advisor : Mr. Damrongkiat  Lim
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               The thesis project is to design and construct remote water quality measurement system to help in saving time and cost in conducting water quality measurement in remote areas in person.

               The system comprises the transmission unit and receiver unit. The tranmission unit measures the water quality acidity (pH) and the amount of dissolved oxygen (DO). The data signals are then amplified and transformed into digital signals using IC ADC0804. The microcontroller MCS-51 reads the data from IC ADC0804 and then transmitted it at 245 Mhz radio frequency. The receiver unit receives the signal and records in a PC's database. The compiled data can be displayed in a graphic format.

              Upon testing, the system can do as planned, measuing pH and DO values and transmit the data every three hours. The recorded data can be downloaded into a PC database and displayed in a graphic format.

เครื่องวัดองค์ประกอบกำลังไฟฟ้าแบบออนไลน์

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เครื่องวัดองค์ประกอบกำลังไฟฟ้าแบบออนไลน์
โดย : นายประเวศ  เจษฎาฐิติกุล
นายจักรพันธ์  แก้วพันธ์
นางสาวภัทรศยา  ทองอินทร์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์  ตั้งสิริวรกุล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีอุปกรณ์ต่างๆที่สร้างฮาร์มอนิกขึ้นมากมาย ทำให้เครื่องมือวัดต่างๆวัดค่าได้ไม่ถูกต้องมากนัก เนื่องจากถูกรบกวนด้วยสัญญาณฮาร์มอนิก ดังนั้นปริญญานิพนธ์นี้จึงนำเสนอการพัฒนาเครื่องวัดองค์ประกอบกำลังไฟฟ้าแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อทำให้สามารถตรวจสอบองค์ประกอบกำลังไฟฟ้าแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

               เครื่องวัดองค์ประกอบกำลังไฟฟ้าแบบออนไลน์นี้ ประกอบไปด้วย  2  ส่วนสำคัญคือ  ส่วนที่หนึ่งคือเครื่องวัดองค์ประกอบพลังงานไฟฟ้า  ทำหน้าที่วัดกระแสและแรงดันจากโหลดเพื่อคำนวณและแสดงค่ากำลังไฟฟ้าจริง โดยใช้ Current Transducer LA 25-NP ในการวัดกระแสและใช้Isolation Amplifier ISO124 ในการวัดแรงดัน จากนั้นจึงนำค่าที่วัดได้มาทำการคำนวณค่ากำลังไฟฟ้าจริงโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7-STM32 ทำการส่งข้อมูลของกระแสและแรงดันไปยัง server ส่วนที่สองคือโปรแกรมฝั่งผู้ใช้ซึ่งเขียนโดยโปรแกรม MATLAB ทำหน้าที่โดยการอ่านข้อมูลของกระแสและแรงดันจาก server มาทำการพล็อตรูปคลื่นกระแสและแรงดัน จากนั้นจึงทำการคำนวณและแสดงค่าองค์ประกอบกำลังไฟฟ้า

              จากผลการทดสอบ  ทำให้ได้เครื่องวัดองค์ประกอบกำลังไฟฟ้าที่สามารถวัดค่ากำลังไฟฟ้าจริง และยังสามารถส่งข้อมูลไปให้โปรแกรมฝั่งผู้ใช้ทำการพล็อตรูปคลื่น และคำนวณค่าองค์ประกอบกำลังไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน


Project Title : On-line Electrical Power Measurement
By : Mr. Prawet  Jedsadatithikul
Mr. Jakkapun  Kaewpun
Miss Pattarasaya  Thong-inn
Project Advisor : Asst. Prof. Chanwit  Tangsiriworakul
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Modern industrial plants have several machinery that generate harmonics which makes it hard to measure various instruments due to harmonics interference. The thesis project proposes developing on-line power measurement which can generate accurate measurement and easy to obtain the result via the Internet network.

               The on-line power measurement system comprises the actual measurement and the processing. The power measurement comprises current measurement using Current Transducer LA 25-NP and voltage measurement using Isolation Amplifier ISO124. Both values are then relayed to the  PC server via micro-controller ARM7-STM32. A  written  MATLAB program then displays current and voltage values as well as the computed power value in a wave form. The display is written as a web page which can be accessed anywhere with Internet connection.

               Upon testing, the system can do the measurement in real-time and send the data to be plotted in a wave form and displayed as a web page as well.

เครื่องหยอดเหรียญสามารถโปรแกรมได้

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เครื่องหยอดเหรียญสามารถโปรแกรมได้
โดย : นายวิทวัฒน์  ศิริคุณ
นายกิตติชัย  สิทธิศาสตร์
นายอรุณโนทัย  สุกิจไพบูลย์ชัย
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ดำรงเกียรติ  แซ่ลิ้ม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               เครื่องหยอดเหรียญสามารถโปรแกรมได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการประกอบธุรกิจประเภทหยอดเหรียญ โดยเครื่องหยอดเหรียญที่ใช้งานในปัจจุบันยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่มากพอ ทำให้ผู้ประกอบการมีความยุ่งยากในการใช้งาน เนื่องจากเครื่องหยอดเหรียญที่ใช้ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับเหรียญรูปแบบใหม่ที่ใช้ในประเทศไทยได้รวมถึงการนำเข้าเครื่องหยอดเหรียญจากต่างประเทศที่ราคาแพง

               โครงงานนี้ประกอบด้วยส่วนควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ในการจำแนกเหรียญที่มีมูลค่าเงินต่างๆกันโดยนับสัญญาณพัลส์จากเหรียญที่ไหลผ่านขดลวดเหนี่ยวนำของวงจรสร้างความถี่ในเวลา 14µs พร้อมทั้งใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับเหรียญปลอมที่เป็นแหวนเหล็กเมื่อทำการตรวจสอบแล้วโซลินอยด์จะเริ่มทำงานโดยโซลินอยด์มีหน้าที่เป็นตัวเปิด-ปิดช่องทางการไหลของเหรียญเมื่อเหรียญไหลผ่านโซลินอยด์ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC จะส่งสัญญาณพัลส์ให้กับอุปกรณ์ที่ต่อร่วมกับเครื่องหยอดเหรียญเพื่อนำไปใช้งานต่อไป ส่วนการโปรแกรมเหรียญใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 ควบคุมขั้นตอนการโปรแกรมติดต่อโดยตรงกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ผ่านพอร์ตอนุกรมซึ่งการทำงานจะแสดงผลบน LCD

               ผลการดำเนินงาน ในโครงงานนี้เครื่องหยอดเหรียญที่สร้างขึ้นสามารถอ่านข้อมูลเหรียญได้ถูกต้องตามชนิดของเหรียญที่ทำการโปรแกรมเท่านั้นและเครื่องหยอดเหรียญสามารถโปรแกรมเหรียญที่ผู้ใช้ต้องการให้มีมูลค่าตามที่ต้องการได้


Project Title : Programmable Electronic Coin Acceptor
By : Mr. Wittawat  Sirikun
Mr. Kittichai  Sittisart
Mr. Aroonnothai  Sukitphaiboonchai
Project Advisor : Mr. Damrongkiat  Lim
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Many old vending machines in Thailand cannot recognize the new Thai coins, making it inconvenient for the operator of vending machines. Importing new vending machines also costs a lot. The thesis project aims to construct the programmable coin value counting machine module to solve this problem.

               The constructed module employs PIC microcontroller to distinguish between each kind of coin by counting the pulse sign passing through the conducting coil of a circuit that vibrates at 14us. There is a sensor to identify fake coin. Once the genuine coin passes the test, solinoid opens the coin passage and the PIC microprocessor issues a pulse signal to other working module such as releasing a carbonated drink can etc. MCS-51 microprocessor is used to program coin identification module which is linked with PIC microprocessor via a series port. The working status is displayed on LCD screen.

               Upon testing, the programmable coin value counting machine can correctly identify coins that have been programmed and can accurately count the coin value.

ชุดจำลองยานพาหนะเสมือนจริง

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ชุดจำลองยานพาหนะเสมือนจริง
โดย : นายพิเชษฐ์  พูลทวี
นายกิตติ  วรรณศิริ
นางสาวภาสุณี  พลยศ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร.สุพจน์  จันทร์วิพัฒน์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันได้มีการนำฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับการจำลองการขับขี่ยานพาหนะมากมายหลายแบบเข้ามาในประเทศ คนไทยได้หันมาสนใจการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อและควบคุมอุปกรณ์ภายนอกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้นและ VISUAL BASIC 6 ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อและควบคุมฮาร์ดแวร์ แต่การใช้งาน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวกับ การจำลองบนคอมพิวเตอร์นี้ยังคงเป็นเพียงแค่การแสดงภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่เป็นไปตามการควบคุมโดยผู้ใช้งาน ซึ่งความรู้สึกที่ได้นี้ยังขาดในเรื่องของความเสมือนจริง

               จากปัญหาข้างต้นจึงได้มีการสร้างและพัฒนาชุดจำลองยานพาหนะเสมือนจริงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยชุดจำลองฯนี้มีความสามารถเอียงซ้าย-ขวา ยกหน้า-หลังอีกทั้งยังรองรับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะได้หลากหลาย โดยใช้มอเตอร์ในการควบคุมการเอียงซ้าย-ขวา ยกหน้า-หลัง และได้มีการนำเอาเซนเซอร์แบบก้ามปูคอยตรวจจับมอเตอร์ว่าอยู่ในตำแหน่งใดแล้วส่งข้อมูลไปให้โปรแกรมควบคุมชุดจำลองโดยส่งค่าผ่านทางบอร์ด SWITCH และ U-BOARD ในขณะ เดียวกันโปรแกรมก็จะมีการรับค่าจากชุดพวงมาลัย G25 นำข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลผลแล้วส่งค่าผ่านบอร์ด U-Board ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับบอร์ด LED DISPLAY ในขณะเดียวกันก็จะส่งข้อมูลกลับไปควบคุมการเคลื่อนที่ของชุดจำลองฯ

               จากการทดสอบการทำงานของชุดจำลองยานพาหนะเสมือนจริงพบว่าสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์และของเขตของโครงงานที่กำหนดไว้ และยังสามารถนำโครงงานนี้ไปประยุกต์ใช้งานในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้


Project Title : Virtual Driving Simulator Kit
By : Mr. Pichet  Puntawee
Mr. Kitti  Wannasiri
Miss Pasunee  Polyos
Project Advisor : Dr. Suphot  Chunwiphat
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               There are a variety of driving simulators imported into the country. The most simple one can only show a moving vehicle on screen with sound, responding to the driver's inputs.It is still far from virtual reality.

               The thesis project aims to construct a Virtual Driving Simulator Kit that is more realistic.Visual Basic 6 is the program used to write an interface to control the driving motor which can tilt left, right and can lift front and rear. A bracket sensor is used to pinpoint the motor's position, send the data to the simulator controller via a switch and U board. Meanwhile the program receives data from G25 driving wheel via the U board to be processed by the simulator controller as well.LED display is used to show the working status.

               Upon testing, the Virtual Driving Simulator Kit can work satisfactorily as assigned by the project's objectives. The project can be applied to other works that involve motor control.

ชุดฝึกเทเบิลเทนนิส

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ชุดฝึกเทเบิลเทนนิส
โดย : นายกานต์  มีแสงแก้ว
นายอธิวัฒน์  ชูพล
นางสาวอรวรรณ  วิทยานุกรณ์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ดำรงเกียรติ  แซ่ลิ้ม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันกีฬาเทเบิลเทนนิสนับว่าเป็นกีฬาที่มีบทบาทสำคัญในวิชาพละศึกษา ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการเล่นกีฬาประเภทนี้ จำเป็นจะต้องมีผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เพื่อส่งลูกเข้าเล่นหรือโต้ตอบไปมากันได้ และในการฝึกซ้อมจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป จึงมีความคิดที่จะทำให้การเล่นหรือการฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิสนี้ง่ายขึ้น และยังสามารถมีผู้เล่นเพียงคนเดียวก็สามารถฝึกซ้อมได้ และยังช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้ดีอีกด้วย

               โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดฝึกเทเบิลเทนนิสที่สามารถโปรแกรมได้ ซึ่งมีการทำงานโดย รับคำสั่งการยิงจากโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องพีซี ผ่านพอร์ตอนุกรมไปยังชุดฝึกยิงที่ถูกควบคุมการทำงานโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 เพื่อควบคุมดีซีมอเตอร์และโซลีนอยด์ ในการยิงของลูกเทเบิลเทนนิส  และชุดฝึกเทเบิลเทนนิสนี้ยังกำหนดพื้นที่จุดตกและจำนวนของลูกในการยิงได้

               ในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ ชุดฝึกเทเบิลเทนนิสที่สามารถโปรแกรมได้  สามารถที่จะยิงลูกได้ทั้งหมด 9 พื้นที่ ผลการทดลองชุดฝึกเทเบิลเทนนิสสามารถยิงลูกให้ตกตามพื้นที่ที่กำหนดได้ประมาณ 65 %


Project Title : Table  Tennis  Training
By : Mr. Karn  Meesangkaew
Mr. Atiwat  Choopon
Miss Orawan  Wittayanugorn
Project Advisor : Mr. Damrongkiat  Lim
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Table tennis is one of the most important sports in physical education. At least two persons are needed to play the game. Practicing the game thus needs one other person to rally the ping pong back. The thesis project aims to make it possible to practise table tennis much easier without no need for a playing partner.

               The programmable table tennis training kit works by receiving instructions from a PC program via RS323 serial port to control ping pong shooting machine controlled by a MCS-51 micro-controller, which issues instructions to the DC motor and solinoid to shoot out ping pong balls to the prescribed area on the opposite side of the net.

               Upon testing, the training kit can shoot ping pong balls to 9 prescribed segments opposite the net as programmed. The average accuracy to fall on particular prescribed segments is 65%

ตู้จำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติ

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ตู้จำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติ
โดย : นายวรพล  ผิวขำ
นางสาวภรณี  ศรีโกศล
นายฉัตรชัย  สิริชัยกาญจนา
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์  ตั้งสิริวรกุล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

              ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะเป็นจำนวนมาก และตู้จำหน่ายกระดาษชำระที่มีอยู่ทั่วไปตามห้องน้ำสาธารณะเหล่านั้น ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการได้อย่างครบถ้วน จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาตู้จำหน่ายกระดาษชำระที่มีอยู่เดิม ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงตอบสนองการใช้บริการได้มากขึ้น โดยผู้ใช้บริการจะเกิดความสะดวกในการใช้เหรียญเพื่อการซื้อสินค้าได้มากขึ้น และผู้ให้บริการเองก็ได้รับความสะดวกในการเติมสินค้า และเหรียญทอนอีกด้วย

               ตู้จำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัตินี้ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบให้ทำงานตามที่ผู้ใช้ (ผู้ให้บริการ) ต้องการ ส่วนที่สองคือตู้จำหน่ายกระดาษชำระที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้บริการ และส่วนสุดท้ายคือโมดูลสื่อสารที่ใช้ในการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ (ผู้ให้บริการ)

               ผลการทดสอบการทำงาน ปรากฏว่าตู้จำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัตินี้ สามารถใช้งานได้ทั้งระบบการรับเหรียญ ทอนเหรียญ การจ่ายกระดาษ และการแจ้งเตือนระบบ SMS ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสรุปได้ว่า สามารถสร้างตู้จำหน่ายกระดาษชำระอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ รวมถึงยังสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการได้อีกด้วย ซึ่งนับว่าการดำเนินงานนี้ได้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์


Project Title : Automatic Tissue Paper Vending Machine
By : Mr. Worapon  Piwkum
Miss Poranee  Srikoson
Mr. Chartchai  Sirichaikanjana
Project Advisor : Asst. Prof. Chanwit  Tangsiriworakul
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               More and more people sometimes have to use public toilets. Most tissue paper vending machines are still restricted in several features. The thesis project proposes constructing an automatic tissue paper vending machine with improved features.

               The automatic tissue paper vending machine comprises three modules. The first module is software controlling the vending machine. The second is the vending machine itself. The last module is the communication device that can send an SMS message to inform the owner when there is a malfunction in the vending machine or when it’s time to refill the tissue paper.

               Upon testing, the automatic tissue paper vending machine works smoothly, accepting coins, giving changes, giving out tissue paper and alerting via SMS, satisfactorily completing the project’s objective.

แบบจำลองอาคารเรียนสามมิติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านเว็บไซต์

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : แบบจำลองอาคารเรียนสามมิติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านเว็บไซต์
โดย : นางสาวแพรวพิศ  พลายเวช
นายอรรถพล  ผ่องแผ้ว
นายธวัชชัย  วงศ์ซิ้ม
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร. สุพจน์  จันทร์วิพัฒน์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               โครงงานนี้เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการนำเสนอโดยนำแนวคิดจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอตัวอย่างแบบจำลองอาคารเรียนสามมิติของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 62 อาคาร 63 และอาคาร 69 ผ่านเว็บไซต์

               โดยขั้นตอนดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์นี้จะเริ่มจากการสำรวจอาคารและถ่ายภาพอาคาร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำเป็นโครงสร้างอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจะใช้โปรแกรม 3Ds Max 2009 สร้างโครงสร้างอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 62 อาคาร 63 และอาคาร 69 โดยใช้ควบคู่กับโปรแกรม Adobe Photoshop CS ในการตกแต่งภาพเพื่อนำมาประกอบกับแบบจำลองโครงสร้างอาคารเรียนสามมิติตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งในส่วนแบบจำลองโครงสร้างอาคารเรียนสามมิติที่สำคัญจะประกอบด้วย โครงสร้างอาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายนอกอาคาร ภายในอาคาร ประกอบไปด้วย ห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจากได้แบบจำลองโครงสร้างอาคารเรียนสามมิติที่สมบรูณ์แล้วจะใช้โปรแกรม Adobe Premiere PRO CS3 มาช่วยในเรื่องการตัดต่อภาพแอนิเมชั่น, เสียงประกอบ และเอฟเฟคต่าง ๆ โดยในขั้นตอนสุดท้ายใช้โปรแกรม Dreamweaver 8 สร้างเว็บไซต์ก่อนที่จะนำไฟล์แอนิเมชั่นมาวางบนเว็บไซต์

               ผลการดำเนินการครั้งนี้ สามารถนำเสนอผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบแบบจำลองโครงสร้างอาคารเรียนสามมิติ  โดยที่ผู้เข้าชมสามารถดูภายนอก ภายในของอาคารเรียนสามมิติได้


Project Title : 3-Dimensional Virtual Building Model of the College of Industrial Technology Displaying on website
By : Miss Preawpis  Plaiwet

Mr. Atthapon  Pongpeaw
Mr. Tawatchai  Wongsim
Project Advisor : Dr. Suphot  Chunwiphat
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               The this project proposes adopting PR advertising model to present 3-Dimensional Virtual Building Model of the College of Industrial Technology Displaying on website.

               The project starts by surveying internals and externals of 62, 63 and 69 buildings, taking photos. The data are then used to construct 3D simulation of the three buildings using 3Ds Max 2009 program to construct the building structures in 3 dimensions. Adobe Photoshop CS is used to touch up the photos to be used with the designed 3D structures which feature the 3D views of the ITC's buildings, external and internal including inside various rooms. Once this is finished, Adobe Premiere Pro CS3 is used to make animation, voice-over and effects. The last step is to employ Dreamweaver 8 to design the website before placing the finished 3D animation on this website.

               Upon testing, users can view Industrial Technology College (ITC)'s Buildings 62, 63 and 69 in 3D from outside and inside perspective.

โปรแกรมจัดตารางการทำงานของพยาบาล

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : โปรแกรมจัดตารางการทำงานของพยาบาล
โดย : นายธนากรณ์  ปลื้มวงศ์
นางสาวอริสรา  จันทร์แดง
นายอิทธิพล  ทินวงษ์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ดำรงเกียรติ  แซ่ลิ้ม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

             โปรแกรมจัดตารางการทำงานของพยาบาล จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการทำงานของพยาบาลเนื่องจากปัจจุบันถูกจัดการโดยหัวหน้าพยาบาล ซึ่งมีความยุ่งยากและเสียเวลาในการจัดตารางการทำงานของพยาบาลและข้อมูลการทำงานของพยาบาลยังถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของเอกสารซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายโปรแกรมจัดตารางการทำงานของพยาบาลยังสามารถแก้ปัญหา ข้อมูลประวัติของพยาบาล เนื่องจาก ประวัติข้อมูลของพยาบาลในปัจจุบันนั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของเอกสารด้วยเช่นกัน

               จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาโปรแกรมจัดตารางการทำงานของพยาบาลเพื่อทำให้การจัดตารางการทำงานของพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) เป็นหลักโดยมี MySQL เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาแสดงผลทางเว็บบราวเซอร์ โดยการทำงานของโปรแกรมจัดตารางการทำงานของพยาบาลนี้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกสำหรับผู้ดูแลระบบสามารถที่จะเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆของโปรแกรมได้ ส่วนที่สองคือส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปสามารถรับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลและการแลกเปลี่ยนเวรการทำงานรวมไปถึงเรียกดูตารางการทำงานได้

               จากการทดสอบการทำงานของโปรแกรมจัดตารางการทำงานของพยาบาลพบว่าสามารถทำงานได้ตามขอบเขตของโครงงานที่กำหนดไว้  ซึ่งสามารถทำให้การทำงานของพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Project Title : Nurse Shift Scheduling Program
By : Mr.Thanagon  Pluemwong
Miss.Arisa  Chandaeng
Mr.Ittipon  Tinwong
Project Advisor : Mr. Damrongkiat Lim
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Nurse shift scheduling was carried out manually by the nurse chief, which took a lot of time. All documents related to nursing staff are still in paper forms, also taking a lot of time to retrieve and update. The nurse shift scheduling program is designed to rectify this inefficiency.

               The program is developed using PHP programming language and MySQL as database engine to keep scheduling data which can be accessed via a web browser. There are two mudules. The administrator module can add, update all data in the program while the user module can access all information about the nurse shift schedule and other hospital news and events. Nurses can make contact with fellow nurses to exchange scheduling shift.

               Upon testing, the nurse shift scheduling program works as planned, making for better nursing efficiency.

โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถ

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถ
โดย : นายชยพล  ชุมทอง
นางสาวปิยนันท์  วุฒิมานพ
นางสาวตะวันฉาย  เลาะฟอ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  เฮงเกียรติศักดิ์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ในปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยี การประมวลผลภาพดิจิตอลชั้นสูงมาใช้งานในการอ่านรูปแบบอัตโนมัติ กันอย่างแพร่หลายเพราะเราสามารถประยุกต์การใช้งานของเทคโนโลยีประเภทนี้มาทำงานแทนคนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง ในการประยุกต์การอ่านรูปแบบอัตโนมัติ คือ การอ่านรูปแบบของป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อนำไปใช้งาน เวลาเข้า ออกเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต้องจอดรถที่มีจำนวนมาก ๆ

               โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ได้ทำการศึกษาจัดทำโปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์โดยใช้โปรแกรม MATLABในการสร้าง และแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์ประกอบไปด้วยกล้องดิจิตอล 1 ตัว ที่เป็นอุปกรณ์หลักในการรับภาพเข้ามาเพื่อประมวลผลว่าเป็นหมายเลขอะไรและทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน Excel ในส่วนของการปิดเปิดประตูจะใช้วงจร Microcontroller เบอร์ PIC16F877A เป็นตัวรับคำสั่งจากส่วนของซอฟแวร์โดยจะมี IC เบอร์ MAX232 เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง Microcontroller กับคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางพอร์ต RS-232 และ Microcontroller          

               ผลของการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์นี้  โปรแกรม MATLAB สามารถสั่งให้กล้องดิจิตอลจับภาพป้ายทะเบียนรถที่เป็นป้ายขาวดำ และสามารถสั่งให้เปิดปิดประตูเมื่อมีรถเข้า ออก ในการจับป้ายทะเบียนรถ 100 ครั้งจะมีค่าความผิดพลาด 4 ครั้ง ในระยะทาง 1 เมตรถือเป็นระยะทางมาตราฐาน ถึงแม้ว่าจะจับผิดพลาดแต่ก็สามารถเปิดปิดประตูได้เพราะโปรแกรมจะอ่านค่าที่ไม่เกิน 6 ตัวอักษร แต่ก็ไม่น้อยกว่า 3 ตัวอักษร


Project Title : License Plate Recognition System
By : Mr. Chayapon  Chumtong
Miss Piyanan  Wutimanop
Miss Tvanchai  Lohfor
Project Advisor : Asst. Prof. Siriporn  Hengkietisak
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Object recognition technology has been used in several applications. The thesis project proposes constructing a License Plate Recognition System to be used in car park for security purpose.

               The system is based on MATLAB program which is used to process the license plate registration character picture captured by the digital camera. If the characters match those of authorised vehicles database stored in Excel, the program will open the car park barrier controlled by Microcontroller PIC16F877A with IC MAX232 acting as an interface to the PC via RS-232 port.

               Upon testing, the system can order the digital camera to capture license plate picture and then process the picture to come up with characters to be matched with authorised license, and then issue an instruction to open the gate barrier if the it is matched correctly. Out of 100 testings, there are 4 errors within 1 meter distance of capturing. However, the system can still open the barrier gate as the error is still within permissable range between 3-6 characters of correct identification.

รถเก็บใบไม้แห้ง

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : รถเก็บใบไม้แห้ง  
โดย : นายชาญชัย  ด่านวิหาร
นายณัฐพงศ์  ชื่นใจ
นางสาวน้ำผึ้ง  บัวกุล
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  เฮงเกียรติศักดิ์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               โครงการปริญญานิพนธ์นี้เป็นการสร้างรถเก็บใบไม้แห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบริเวณลานกว้าง สนามหญ้า ช่วยประหยัดเวลาในการเก็บกวาด ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร และช่วยลดปัญหาโลกร้อนเนื่องจากรถเก็บใบไม้แห้งคันนี้ได้ใช้พลังงงานจากแสงอาทิตย์เป็นส่วนประกอบในการทำงาน

               ดังนั้นในโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ จึงต้องการที่จะนำเสนอการออกแบบ และพัฒนารถเก็บใบไม้แห้ง   รถเก็บใบไม้แห้งจะประกอบด้วยการทำงาน 3 ส่วน คือส่วนของโครงสร้างตัวถังรถ ส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ วงจรขับมอเตอร์ที่สามารถปรับได้ 3 สปีด วงจรขับสเต็ปปิงมอเตอร์ วงจรควบคุมแรงดันไฟ วงจรควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 (AT89C51) ในการทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรถเก็บใบไม้แห้ง และส่วนของอุปกรณ์ซอฟแวร์โครงการปริญญานิพนธ์ใช้ภาษาซีเป็นภาษาในการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงาน

               ผลของการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 (AT89C51) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรถเก็บใบไม้ สามารถสั่งให้สปีดความเร็วมอเตอร์แกนเกี่ยวและปรับระดับแกนเกี่ยวได้ ในการเก็บใบไม้ 50 ใบของแต่ละสปีดคือสปีดที่ 3 เก็บใบไม้ไม่ได้ 46 ใบ สปีดที่ 2 เก็บใบไม้ไม่ได้ 15 ใบและสปีดที่ 1 เก็บใบไม้ไม่ได้ 8 ใบ จึงได้ข้อสรุป คือ สปีดที่ 1 เก็บใบไม้ได้ดีกว่าสปีดที่ 2 และ 3 โดยความผิดพลาด ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับความเร็วของมอเตอร์แกนเกี่ยวเร็วเกินไปและมอเตอร์สายพานลำเลียงช้าเกินไป รวมไปถึงใบไม้ที่แห้งกรอบ


Project Title : Solar-Powered Fallen Leaves Picking Vehicle
By : Mr. Chanchai  Danwihan
Mr. Nattapong  Chuenjai
Miss Nampung  Buakul
Project Advisor : Asst. Prof. Siriporn  Hengkietisak
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               The thesis project aims to build a solar-powered fallen leaves picking vehicle to make it convenient to clean up large grass field surrounded by trees. Apart from saving time and cost in hiring personnel, the project can help reduce global warming as the vehicle does not use any fossil fuel but rely on solar power.

                The project begins by designing the vehicle and building it. Apart from the frame container, the hardware comprises 3-speed DC motor and stepping motor to adjust the level of picker. There are also voltage regulator circuit, battery charging circuit and solar panels. All these are controlled by MCS-51 (AT89C51) micro-controller. The controlling software is written in C.

               The micro-controller can control the speed of the vehicle and adjust the level of picker. Upon testing, out of 50 fallen leaves the 3rd speed (fastest) failed to pick up 46 fallen leaves, the 2nd speed 15 leaves and the 1st speed (slowest) 8 leaves. The error in picking fallen leaves is due to too fast the motor speed, too slow of the conveyor belt speed and dryness of the fallen leaves.

ระบบการทดลองควบคุมอุปกรณ์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ระบบการทดลองควบคุมอุปกรณ์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดย : นายวิชนาถ  ลิ่มเถาว์
นายปิยะพงษ์  พลอยมา
นายสุขุม  ชินวงศ์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร. สุพจน์  จันทร์วิพัฒน์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตและการศึกษาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ได้เริ่มเข้ามามีบทบาททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งใช้สำหรับการศึกษาทางไกล และ การศึกษานอกเวลาเรียน รวมทั้งการฝึกอบรมในองค์กรบริษัทต่างๆ เพราะมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการศึกษา หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ซึ่งส่วนใหญ่นั้นยังเป็นเพียงสื่อการเรียนการสอนในด้านทฤษฎี ส่วนการเรียนการสอนทางด้านปฏิบัติเพื่อใช้ในการฝึกทักษะและความสามารถของนักศึกษานั้นโดยทั่วไปยังคงเป็นแบบปกติ (Traditional mode) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน

               ดังนั้น ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะนำเสนอระบบการทดลองควบคุมอุปกรณ์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยจะมีระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ  มีระบบการจองเวลาเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์ปลายทาง โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP   อีกทั้งเครื่องแม่ข่ายสามารถส่งข้อมูลภาพแสดงการทำงานของอุปกรณ์ปลายทางมายังลูกข่ายผ่านอินเตอร์เน็ตได้   โดยอุปกรณ์ปลายทางของโปรแกรมนั้นจะประกอบไปด้วยชุดสาธิตการทำงานของอุปกรณ์ปลายทางซึ่งประกอบด้วยชุดไฟวิ่ง LED 8 ดวง และกล้องแสดงอุปกรณ์ปลายทาง 1 ตัว

               ผลที่ได้จากการทำโครงงานนี้คือ  สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้  อีกทั้งยังใช้งานการจองเวลาในการเข้าใช้งานได้อีกด้วย  สามารถมองเห็นการทำงานของอุปกรณ์ปลายทางผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้และสามารถควบคุมอุปกรณ์ปลายทางได้


Project Title : Remote Instrument Control Via Internet 
By : Mr. Witchanat  Limtouw
Mr. Piyaphong  Phloyma
Mr. Sukhum  Chinwong
Project Advisor : Dr. Suphot  Chunwiphat
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               With the rise of Internet and E-learning globally and in Thailand itself, it is now easy to conduct distance learning, non-formal education and trainings via a virtual classroom. However, it is still mostly confined to theory learning while skill practice is still learned in a classroom environment.

               The thesis project proposes learning how to use/control intruments remotely via the Internet. The system has a log-in and instrument reservation modules. The programming language is PhP. Once the log-in is approved, the server can transmit data and picture of the working instruments via the Internet. The instrument kit comprises 8 LED tubes and a digital camera to transmit the moving images.

               Upon testing, the system can allow users to log-in remotely, can make reservation to use instruments and can conduct the experiments controlling the instruments remotely via the Internet.

ระบบการประมวลผลภาพ 3 มิติ แบบประสิทธิภาพสูงบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ระบบจัดการประมวลผลภาพ 3 มิติ แบบประสิทธิภาพสูงบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
โดย : นายจักรกริช  คำชมภู
นางสาวพรพรรณ  จินวรรณ์
นายวิชัย  ศิริมงคล
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร.ชูพันธุ์  รัตนโภคา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ภาพยนตร์แนวภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ซึ่งเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าการสร้างภาพยนตร์ตามปกติทั่วไป อย่างไรก็ตามขั้นตอนการประมวลผลภาพนั้น ใช้เวลาในการคำนวณเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมวลผลภาพในฉากที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ผลิตภาพยนตร์นั้นจำเป็นจะต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาแพงที่มีศักยภาพในการคำนวณ ซึ่งเป็นการปิดโอกาสบุคคลทั่วไปที่สนใจและมีแนวคิดในการพัฒนาภาพยนตร์แนวภาพเคลื่อนไหว 3 มิติที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาแพงตามบ้านให้ได้ทำการฝึกทักษะและเพิ่มความขีดสามารถของตน            

               โครงงานนี้จึงพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลภาพ 3 มิติ โดยใช้หลักการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปมาเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่ายภายในหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ โดยทางซอฟต์แวร์ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา Java จะเป็นตัวจัดการหน้าที่หลักๆคือ ค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยในการประมวลผลภาพ 3 มิติ กระจายงานการประมวลผลภาพ 3 มิติไปยังเครื่องที่ร่วมการทำงานอื่นๆ ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์, และส่วนของการรวมภาพ 3 มิติจากเครื่องต่างๆออกมาเป็นภาพยนตร์ 3 มิติ                  

            โครงงานนี้ สามารถทำงานได้ครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถลดงบประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพยนต์แนวภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทั่วไป อีกทั้งยังสามารถช่วยลดเวลาในการสร้างภาพยนตร์ให้เสร็จเร็วขึ้นอีกด้วย


Project Title : High Performance 3D Rendering System on Peer-to-peer Network
By : Mr. Jakgid  Khamchompoo
Miss Pornpan  Jinwan
Mr. Wichai  Sirimongkol
Project Advisor : Dr. Choopan  Rattanapoka
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               3D animation is gaining popularity in Thailand and abroad. The production cost is also cheaper than using real live actors. However, the processing still takes a lot of time and a very expensive hardware especially concerning sophisticated detailed scenes and movement. This precludes most amateur 3D animation movie makers who cannot afford expensive and powerful hardware. The thesis project proposes a high performance 3D rendering system on peer-to-peer network to help amateur movie makers overcome this problem.

               The high performance 3D rendering system on peer-to-peer network makes use of intranet or internet that are connected into peer-to-peer network. A software program written in Java is used to identify a PC terminal that can help process 3D animation, then distribute chunks of 3D animation processing to these terminals, checking the accuracy of the processing outputs and then combining all the outputs from various terminals into a 3D animation movie.

               Upon testing, the project works within the defined objective, helping in reducing costs and time for making 3D animation movie.

ระบบเครือข่ายและจัดการตารางสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ระบบบริหารและจัดการตารางสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดย : นายธีระยุทธ  สงคง
นายสมชาย  ส่องช่วย
นางสาวชฎา  ธนภิญโญกุล
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร. ชูพันธุ์ รัตนโภคา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันการจัดตารางสอบในสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการจัดตารางสอบโดยไม่มีโปรแกรมหรือระบบจัดการใดๆช่วย จึงทำให้เกิดความยุ่งยากและเป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก อีกทั้งเมื่อมีการจัดตารางสอบเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องทำการพิมพ์ตารางสอบนั้นและนำมาติดประกาศลงบนกระดานประกาศ ซึ่งทำให้นักศึกษาไม่มีความสะดวกในการมาตรวจดูตารางสอบ             

               โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้ออกแบบพัฒนาระบบบริหารและจัดการตารางสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ภาษา PHP และ HTML ในการพัฒนาโปรแกรม ใช้โปรแกรม Oracle และ MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจะสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ในเทอมต่อๆไปได้ สามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและลดหย่อนภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ได้ เมื่อมีการจัดตารางสอบเสร็จแล้ว นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบสามารถเข้ามาตรวจสอบตารางสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จึงกล่าวได้ว่าโปรแกรมจัดตารางสอบจะช่วยให้การจัดตารางสอบเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอีกต่อไป                   

            จากการทดสอบการทำงานของระบบบริหารและจัดการตารางสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่าสามารถทำงานได้ตามขอบเขตของโครงงานที่กำหนดไว้ หลังจากได้นำไปทดสอบการใช้งานจริง เจ้าหน้าที่พึงพอใจเป็นอย่างมากในการใช้งาน และระบบบริหารและจัดการตารางสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถนำระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้นไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานศึกษาอื่นๆ


Project Title : Examination Scheduling Management System via Internet
By : Mr. Teerayut   Songkong
Mr. Somchai   Songchuay
Miss Chada   Thanapinyokul
Project Advisor : Dr. Choopan Rattanapoka
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Most education institutions make examination schedule manually without any help from a computer program or any other helping tools, making it hard for staff who are assigned this task. Once the examination schedule has been done, it must be printed out to be posted on a notice board, which may inconvenience some students and teaching staff who are absent due to some reasons. The thesis project, Examination Scheduling management System via Internet, aims to rectify this inefficiency.

              The project uses PHP and HTML languages to write a web-based program while Oracle and MySQL are used to manage database which can be added, updated for use in future semesters as well, making for saved time and increased efficiency as both teaching staff and students don't have to be present at the notice board to know the schedule as they can access it from anywhere as long as there is an Internet connection.

               Upon testing, Examination Scheduling management System via Internet works as planned. Staff are satisfied with ease of use and efficiency gained from this system. This program can be easily adapted for use in any education institution.

ระบบบริหารและเก็บการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ระบบบริหารจัดการและเก็บสถิติการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์
โดย : นายเฉลิมพล  พวงแฉล้ม
นายธนากร  วงศ์ปัญญา
นายธวัช  อภิวัฒนานนท์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร. ชูพันธุ์ รัตนโภคา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งเทียบเท่ากับคณะของทางมหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันการให้บริการคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาได้ เนื่องจากไม่มีระบบการกำหนดระยะเวลาการใช้บริการอย่างเป็นทางการ อีกทั้งระบบในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุผู้ใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ ได้ จึงยังไม่สอดคล้องกับ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2550” ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวงไอซีที (ICT)             

               โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของนักศึกษาในการเข้าใช้เว็บไซต์ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของเว็บไซต์การจัดการของเจ้าหน้าที่โดยใช้ภาษา PHP เพื่อตรวจสอบและจัดการห้องบริการได้อย่างรวดเร็ว และส่วนที่ 3 เป็นการติดตั้งระบบล็อคหน้าจอโดยใช้โปรแกรม Visual Basic ในการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySql ซึ่งทำงานร่วมกับเว็บไซต์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                  

            ผลของปริญญานิพนธ์นี้ ทำให้ห้องบริการคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550 สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้กระทำความผิด และจัดระเบียบการเข้าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


Project Title : Computer Service Room Usage Statistics and Management System
By : Mr. Chalermphol  Phuangchalaem
Mr. Thanakron  Wongpanya
Mr. Thawat  Apiwattananon
Project Advisor : Dr. Choopan Rattanapoka
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               College of Industrial Technology at King Mongkut's University of Technology North Bangkok, is equivalent to a Faculty. It has its own students with various facilities including a computer lab which is not enough to equitably satisfy students' needs due to its informal service schedule. The computer lab staff could not provide information of each user's usage in a particular time, thus failing to fulfill the requirement of ICT Ministry's Computer Crime Act B.E. 2550 for a public computing facility.

               The thesis project, Computer Service Room Usage Statistics and Management System, aims to rectify this deficiency. The project comprises three modules. The first module deals with the server's data management system to compile usage statistics. The second module is the administrator's interface to manage the database written in PHP language to make it easy to give service and administer the computer Service Room. The third module is the terminal's locking system written in Visual Basic to interface with MySQL database on the server to authorise a user and begin recording usage statistics.

               Upon testing, the Computer Service Room Usage Statistics and Management System makes the computer service room services more efficient, and can trace the log of a user who might commit a crime under the Computer Crime Act B.E. 2550.

ระบบแปลงสัญญาณโทรศัพทร์พื้นฐานเป็ทรศัพทร์มือถือ

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ระบบแปลงสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
โดย : นายสมคิด  คุ้มกระ
นายชวลิต  ปรมาธิกุล
นางสาวนัฐกานต์  หน่อนาค
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันในออฟฟิตหรือสำนักงานต่างๆ ใช้เครื่อง PABX เป็นชุมสายที่มีขนาดเล็ก และสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้เบอร์โทรศัพท์เพียงหมายเลขเดียว แต่ก็มีข้อเสียเพราะหมายเลขโทรศัพท์นั้นต้องเป็นหมายเลขพื้นฐานทั่วไป จึงทำให้เวลาที่เราทำการติดต่อสื่อสารกับบุคลอื่นจำนวนมากจะทำให้สิ้นเปลืองค่าโทรศัพท์

               เครื่องระบบแปลงสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เครื่องนี้ทำงานโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือการใช้งานภายใน โดยสามารถใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน 4 เครื่อง โทรติดต่อสื่อสารหากัน โดยการกดเครื่องหมาย # ตามด้วยหมายเลข 1-4 และไม่เสียค่าใช้บริการใดๆ ประเภทที่สอง คือการใช้งานภายนอก โดยการใช้โทรศัพท์พื้นฐานทั้ง 4 เครื่อง สามารถโทรออกโดยใช้ SIM300CZ ในการแปลงสัญญาณผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 เครือข่าย คือ AIS, DTAC, TRUE โดยใช้ค่าบริการตามโปรโมชั่นของแต่ละเครือข่าย และเมื่อมีสายภายนอกเรียกเข้ามายังเครื่องระบบจะส่งสัญญาณเสียงเรียกไปยังเครื่องที่ 1,2,3,4 ตามลำดับ

               ผลการดำเนินงานของระบบแปลงสัญญาณโทรศัพท์พื้นฐานเป็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือผลที่ได้ออกมา สามารถใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนสมบูรณ์ และยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายด้านเช่น สามารถเพิ่มการใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์พื้นฐานสลับกับการใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย


Project Title : Fixe Line Phone to Mobile Phone Conversion PABX System
By : Mr. Somkid  Kumkra
Mr. Chavalit  Poramathikul
Miss Nuttakarn  Nhonark
Project Advisor : Asst. Prof. Chanwit  Tangsiriworakul
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Most small offices have installed small PABX for internal communication using a single external fixed line. The disadvantage is the cost for external communication to long distance numbers in other provinces or other mobile phones as the cost of fixed line charge is normally higher than most mobile phone connection due to competition and promotion among the mobile phone providers. The thesis project aims to do fixed line phone to mobile phone signal conversionPABX system to help solve this problem.

               The fixed line phone to mobile phone signal conversion PABX system comprises four simple analog phones that can be used for internal communication by pressing # followed by the the number 1-4 without having to pay for any charge. For external communication, SIM300CZ is used as an interface to access three mobile phone providers: AIS, DTAC, TRUE and pay the charge according to each provider's promotion for that particular month.

               The ed line phone to mobile phone signal conversion PABX system not only help save the cost, it also provides three additional external phone numbes to be used, making it convenient for outsiders and insiders to do communication at the same time.

ระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
โดย : นางสาวกนกพร  ประยูรยวง
นายพีรภัค  พันธุ์ลือ
นายวีระพงศ์  ชูสวน
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร. สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันนี้ระบบผู้เชี่ยวชาญ ถูกพัฒนาให้มีขีดความสามารถใกล้เคียงกับสติปัญญาของมนุษย์ จึงช่วยเพิ่มศักยภาพ ของระบบและสนับสนุนการตัดสินใจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดปัญหาที่เกิดจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ด้วย เพราะระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบสารสนเทศที่จำลองกระบวนการใช้เหตุผลของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นnbsp;           

               ดังนั้นปริญญานิพนธ์ ฉบับนี้จึงนำเสนอระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ดังนี้ แรม ซีดี-รอม การ์ดจอ มอนิเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ซาวด์การ์ด ซัพพลาย โดยระบบจะมีการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก และจะมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านเมาส์ ซึ่งโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Jess และภาษา JAVA เพื่อง่ายต่อการเขียนโปรแกรม โดยผู้ใช้จะเข้าสู่โปรแกรมแล้วทำการคลิกเลือกปัญหาที่ต้องการ จากนั้นระบบก็ทำการวิเคราะห์ปัญหา โดยเชื่อมโยงกับฐานความรู้ในรูปแบบของกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นกับข้อเท็จจริงในฐานข้อมูล และแสดงผลการวิเคราะห์อาการเสีย การแก้ไขปัญหานั้นออกมา ให้ผู้ใช้ทางหน้าจอ คอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์                  

            ผลการทดสอบสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้ โดยโปรแกรมนี้สามารถพัฒนาต่อเพื่อนำไปสู่การสร้างโปรแกรม ประยุกต์อื่นๆเช่นโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาในเรื่องราวด้านต่างๆในชีวิต ประจำวันของมนุษย์ต่อไปได้


Project Title : Computer Hardware Problem Diagnosis using Expert System
By : Miss Kanokporn  Prayoonyuang
Mr. Peerapak  Phunlue
Mr. Weerapong  Choosoun
Project Advisor : Dr. Suphot Chunwiphat
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Expert system has been developed to help in the decision-making with increasing efficiency and effectiveness, helping solve the problem of lacking experts. Expert system is developed in each field, simulating events to be solved by experts in the concerned fields.

               The thesis project proposes constructing an expert system to help analyse the computer hardware problem. The system can help analyse the following hardware subsystems: RAM, CD-ROM, video card, monitor, hard disk, sound card and power supply. The user interface is graphic with user interaction via a mouse. The program is developed using Jess and JAVA languages. Users are presented with hardware problem choices, then the system analyses the problem employing constructed expertise rules in the database and then presents the possible solutions.

               Upon testing, the system can help in the diagnostics of hardware problems. The program can be further developed to become an expert system in other fields as well.

ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
โดย : นายอธิวัตน์  หงษ์ทอง
นายภูวรุฬห์  พันธ์เครือบุตร
นายรุ่งโรจน์  เบญจานุกร
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร. ชูพันธุ์ รัตนโภคา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ในอดีตนั้นเมื่อเราต้องการแลกเปลี่ยนไฟล์ภายในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำได้โดยการ นำไฟล์ไปฝากไว้ในเว็บฝากไฟล์ก่อนและให้ผู้ซึ่งต้องการที่จะดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดมาใช้งาน หรืออาจเป็นการอัพไฟล์ลงในแม่ข่าย (server) แล้วใช้โปรแกรม FTP (File Transfer Protocol) ดาวน์โหลดออกมา การดาวน์โหลดแบบนี้เป็นการดาวน์โหลดที่ผู้ใช้งานจะต้องทำการดาวน์โหลดโดยผ่านแม่ข่ายดังนั้นการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่จึงเป็นเรื่องยากและเพิ่มภาระแก่แม่ข่ายที่จำเป็นต้องแบ่งความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ให้กับการดาวน์โหลดไฟล์             

               ดังนั้น โครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จึงพัฒนาโปรแกรมระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นโดยภาษาจาวา ซึ่งโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ในระบบเครือข่าย หรือแม้แต่ในอินเตอร์เน็ตก็สามารถให้ผู้อื่นที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ตสามารถเข้ามาดาวน์โหลดและอัพโหลดข้อมูลได้เช่นกัน อีกทั้งโปรแกรมพัฒนาบนระบบ Peer to Peer ทำให้ลดปัญหาคอขวดเนื่องจากความเร็วในการรับส่งข้อมูลของแม่ข่ายไม่เพียงพอ และมีการแบ่งไฟล์ไปเก็บไว้หลายๆเครื่องเพื่อเป็นการสำรองข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในหลาย ๆ เครื่อง                  

            ผลการดำเนินงานปริญญานิพนธ์นี้ โปรแกรมระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์สามารถสำรองไฟล์ที่ผู้ใช้งานต้องการ แบ่งเป็นส่วนย่อยเพื่อสำรองข้อมูลไปเก็บยังเครื่องต่างๆในเครือข่าย และเมื่อผู้ใช้ต้องการใช้งานไฟล์ข้อมูลดังกล่าวก็สามารถดาวน์โหลดกลับมาได้


Project Title : Peer to Peer Distributed File System
By : Mr. Atiwat  Hongtong
Mr. Puwarun  Puncreobutr

Mr. Rungroj  Benjanukorn
Project Advisor : Dr. Choopan Rattanapoka
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               If a user wants to exchange files under Internet network, it can be done by uploading files into various public file depositories and then copy the URL for other users to download the said files. Another approach is to upload files into a server and then tell other users to access such files either via FTP or HTTP, depending on the protocol. If the server is used extensively for other transactions as well, it would slow down the server if the downloaded files are large as the server must allocate some bandwidth to handle such large files.

               The purpose of this thesis project is to develop distributed file transfer system on P2P network to lessen the workload of the server. The program is developed using JAVA programming language. The program enables users to upload and download files in a P2P or Internet network more efficiently as the big file is splitted into small chunks and deposited on several machines in the P2P network.

               Upon testing the program, the distributed file transfer system on P2P network works as planned, reducing the problem of bottle-neck for a single large file placed on a server.

วงจรขับหลอด POWER LED

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : วงจรขับหลอด POWER LED
โดย : นายภูริชญ์  โชคอุตสาหะ
นายธเนศ  อินสน
นางสาวณัฐอนงค์  พันธ์แจ่ม
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ในปัจุบันไฟฟ้าที่ใช้กับหลอดไฟที่ให้แสงสว่างบริเวณท้องถนนนั้นมีจำนวนมากมาย ซึ่งใช้พลังงานมหาศาล โดยปกติแล้วหลอดไฟในแต่ละโคมจะใช้หลอดแสงจันทร์ ซึ่งจะใช้กำลังไฟฟ้าสูง ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันหลอด Power LED เป็นเทคโนโลยีอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใช้แทนหลอดแสงจันทร์ได้ และมีโอกาสใช้งานแพร่หลายต่อไปได้ในอนาคต            

               โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ได้ทำการศึกษาพัฒนาวงจรขับหลอด Power LED โดยใช้วงจรเรียงกระแส วงจรควบคุม PWM วงจร Buck Convertor มาประกอบรวมกันเป็นวงจรขับหลอด Power LED ที่สามารถปรับความสว่างของหลอด Power LED ได้ โดยใช้เทคนิคการควบคุมกระแสเฉลี่ย เพื่อที่จะปรับค่า Duty cycle ให้เหมาะสมกับหลอด Power LED เนื่องจาก Duty cycle มีผลต่อกระแสและความเข้มของแสง                  

            ผลการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ วงจรขับหลอด Power LED สามารถปรับแสงสว่างได้จากวงจรโดยตรง วัดค่า Power Factor ประมาณ 0.8 ซึ่งลดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในวงจรและในขดลวดตัวเหนี่ยวนำได้ ในการวัดความสว่างในระยะ 10 เมตร หลอด Power LED ให้ความสว่างที่ 10 ลักซ์ ในขณะที่หลอดแสงจันทร์ให้ความสว่างที่ 8 ลักซ์ ดังนั้น หลอด Power LED จึงให้ความสว่างที่มากกว่า และประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า


Project Title : Power LED Driver Circuit
By : Mr. Purit  Chokeutsaha
Mr. Thanet  Inson
Miss Nutanong  Punjam
Project Advisor : Asst. Prof. Chanwit  Tangsiriworakul
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Most street lamps use mercury lamps which consume a lot of electricity. The new Power LED lamp is an alternative technology that can replace mercury lamps in the near future due to its power efficiency and brightness.

               The thesis project proposes constructing a driving circuit for Power LED lamp using direct current circuit, PWM control circuit and buck convertor circuit together to drive the Power LED which can adjust the brightness of Power LED Lamp by controlling average current in order to adjust duty cycle suitable for Power LED as duty cycle has the direct effect on the current and the brightness of the light.

               Upon testing the circuit, the driving circuit for Power LED lamp can adjust the light bright directly with a measured power factor at 0.8, which helps reduce power loss in the induction circuit. Measuring the light luminance at a distance of 10 meters the Power LED yields 10 lux while the tradition murcury lamp yields only 8 lux. The Power LED lamp also consumes less electricity.

เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย : นายนพพร  ดีสะเมาะ
นายศิริชัย  อุดแก้ว
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ดำรงเกียรติ แซ่ลิ้ม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันเว็บไซต์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น เพราะเทคโนโลยีของโลกออนไลน์ทำให้สามารถรับรู้หรือหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย เว็บไซต์ท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆก็เช่นกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เขาค้อ หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมไปถึงสินค้าในโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งมีอยู่มากมายตามอำเภอต่างๆ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้ไม่สามารถรู้แหล่งที่ซื้อว่าอยู่แห่งไหน            

               คณะผู้จัดทำจึงคิดพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามาดูได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ โดยระบบของเว็บไซต์นี้สามารถเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ ได้ตลอด โดยใช้ PHP ในการเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบฐานข้อมูล MySQL และยังได้ประยุกต์ใช้ระบบ Google Maps API เพื่อพัฒนาโปรแกรมโดยการแทรก Google Maps เข้าไปองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเว็บเพจโดยเขียนเป็นรหัส HTML และ JAVASCRIPT เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาสถานที่ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง                   

            จากการทดสอบการทำงานของระบบพบว่า สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงงานที่กำหนดไว้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดของระบบได้ ในส่วนของเว็บไซต์ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบต่างๆ ได้ง่ายและถูกต้อง อีกทั้งระบบ Google Maps ยังสามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยวประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปได้


Project Title : Web site Promotion Tourism Phetchabun
By : Mr. Nopporn  Deesamoa
Mr. Sirichai  Audkaew
Project Advisor : Mr. Damrongkiat Lim
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Websites are now part of modern life. Many people find information and news via websites. Many provinces have their own websites to promote tourism in the provinces. Phetchabun has one of the most beautiful tourism spots in Thailand such as Khao Koh, Nam Nao. There are also several OTOP products in several districts. However, most people don't know about this province in details yet.

               The thesis project proposes developing a website to promote tourism in Phetchabun province with ease of use feature in updating new information. The website is written in PhP language with MySQL relational database as information depository. The website also employs Google Maps API so that users can access Google Maps of interesting places in Phetchabun within the website itsefl to make it easy to locate tourism spots.

               Upon testing, the website works within the framework outlined by the project. There is a CMS (Content Management System) module to make it easy for the webmaster to update or put in new information. This website can be a prototype for other provinces to emulate in writing a provincial tourism promotion.

เว็บไซต์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


หัวข้อปริญญานิพนธ์ : เว็บไซต์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดย : นายทนงค์  บุญเติม
นายกิจจา  วัฒนกุล
นางสาวทวีพร  ดุริยดำรงกุล
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร. ชูพันธุ์ รัตนโภคา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ในปัจจุบัน การที่ผู้ประกอบการจะให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้านั้นเป็นไปได้ยาก เพราะผู้ประกอบการจะต้องเข้าไปติดต่อกับลูกค้าด้วยตนเอง ในการโฆษณาแบบเก่าต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ขาดความรวดเร็วในการให้ข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน สามารถใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการค้าขายใหม่ จึงควรมีการนำเสนอสินค้า ข่าวสารจากผู้ประกอบการในรูปแบบเว็บไซต์             

               โครงงานนี้พัฒนาเว็บไซต์บริษัท ภัคธร แซนด์ เซอร์วิส จำกัด มีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บและดึงข้อมูล ผ่านระบบฐานข้อมูล MySQL โดยทำงานร่วมกับภาษา PHPและHTML รวมทั้งได้ใช้ Java script , Photoshop และ Flash MX เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย ข้อความหน้าโฮมเพจ รูปภาพการทำงาน ระบบสมาชิก เว็บบอร์ด ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของบุคลากรและพนักงานในบริษัท ตาราง วันที่แสดงสถานะ การจองและเช่าเครื่องมือออนไลน์ ปฏิทิน ตารางการทำงานของพนักงาน ทำให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการเข้าใช้งาน ด้านผู้ดูแลระบบมีระบบจัดการ โดยมีการแบ่งหน้าที่ให้สามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล                   

            โครงงานปริญญานิพนธ์นี้สามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนด จากแบบสอบถามผู้บริหาร พนักงานและลูกค้า มีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์เป็นอย่างมาก และยังสามารถเป็นต้นแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าอื่นๆต่อไปได้


Project Title : Website Development for a SME online
By : Mr. Thanong  Boonterm
Mr. Kitja  Wattanagul
Miss Taweeporn  Duriyadumrongkul
Project Advisor : Dr. Choopan Rattanapoka
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Small and medium enterprizes usually find it hard to publicize their news and information to their current and potential customers. Owners usually have to contact clients directly as well, which entail a lot of expenses. Since Internet technology especially website is now part of a modern way of living and commerce, SMEs should think about adopting this new technology to reduce costs and increase efficiency.

               The thesis project proposes developing an e-commerce website for Phakkhathorn Sand Service Ltd using PHP and HTML languages in conjunction with Java script, Photoshop and Flash MX to develop a good-looking website which features a homepage, membership system, webboard, merchandise display and information, company and staff information, on-line booking of machinery, and staff working schedule. There is also an administrator module that a user can add and update information according to his privilege level. The database is managed via MySQL relation database program.

               Upon testing, the SME web development program works as planned. Executives and staff of Phakkhathorn Sand Service Ltd express satisfaction with the program. This program can be adapted for other SME company as well.

สื่อการสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม


หัวข้อปริญญานิพนธ์ : สื่อการสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
โดย : นายอาราม  คงทอง
นายชาญจินดา  แต้สุวรรณ
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร เฮงเกียรติศักดิ์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำมาใช้ในงานบริหารจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน และในระบบการเรียนการสอนในสถาบันต่างๆ โครงงานปริญญานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนการเรียนการสอนในรูปแบบแอนิเมชัน            

               ในโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ ผู้จัดทำได้เลือกที่จะสร้าง สื่อการสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 8 บทดังนี้ ทบทวนภาษาซี, โครงสร้างข้อมูลแบบ Array, โครงสร้างข้อมูลแบบ Stack, โครงสร้างข้อมูลแบบ Linged List, โครงสร้างข้อมูลแบบ Queue, การเขียนโปรแกรมแบบ Recursive, โครงสร้างข้อมูลแบบ Tree, โครงสร้างข้อมูลแบบ Graph ซึ่งภายในเนื้อหาจะมีเสียงบรรยายและภาพ Animation ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชามากขึ้น การออกแบบและสร้างสื่อการสอนโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม จะใช้โปรแกรม Macromedia Flash ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวต่างๆ และจะใช้ File ที่เป็น Html ในการอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย                  

            ผลที่ได้จากการทำโครงงานคือ แสดงเนื้อหาได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และที่สำคัญมีเสียงประกอบเพื่อบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน ซึ่งจะทำให้เนื้อหาวิชา โครงสร้างข้อมูล มีความน่าสนใจมากขึ้น ทำให้ผู้ศึกษาอยากจะศึกษาเกี่ยวกับวิชาโครงสร้างข้อมูลและนำไปใช้ในการทบทวนหรือศึกษาเกี่ยวกับวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่อศึกษาในครั้งต่อไป


Project Title : Data Structure And Algorithm E-Learning
By : Mr. Aram  Khongthon
Mr. Chanjinda  Tasuwan
Project Advisor : Asst. Prof. Siriporn Hengkietisak
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Computer is playing increasing role in education such as education management, testing and measurement and CAI (computer-assisted instruction). The thesis project proposes constructing an on-line learning on data structure and algorithm in the animation format.

               The data structure and algorithm instruction comprises 8 units: C language, Array, Stack, Linked List, Queue, Tree, Graph Data Structure and Recursive Programming. The content is narrated using still pictures, animation and sound. Macromedia Flash is used to create the content and then the html files are uploaded in the university's website.

               The finished project makes learning Data Structure and Algorithm more interesting and learners can access the website to learn the subject on-line or to revise the subject to supplement class-room instruction.

สื่อการสอนระบบปฏิบัติการเครือข่ายและโปรโตคอล


หัวข้อปริญญานิพนธ์ : สื่อการสอนระบบปฏิบัติการเครือข่ายและโปรโตคอล
โดย : นายวิริยะ  แจ่มใส
นายเอกสิทธ์  ยืนยง
นายทีฆพล  นนทรีย์
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ภาควิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ 

               การศึกษาในประเทศไทยส่วยใหญ่จะเป็นการศึกษาโดยมีครูอาจารย์เป็นผู้สอนให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในห้องเรียน ซึ่งบางครั้งทำให้ไม่สะดวกต่อผู้เรียนที่ อาศัยอยู่ไกลจากสถาบันการศึกษา หรือ ผู้ที่ต้องการทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมอย่างไรก็ ตามในปัจจุบันการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มและแก้จุดด้อยของ การศึกษาแบบเก่าในการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่ไกลจาก สถาบันการศึกษาสามารถศึกษาและเรียนได้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการทบทวนความรู้นอกเวลาเรียน            

               ดังนั้นโครงงานปริญญานิพนธ์นี้จึงพัฒนา สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิชาระบบปฎิบัติการเครือข่ายและโปรโตคอล ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โดยสื่อการสอนนี้พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม exe-Learning ที่รองรับมาตรฐาน scorm และได้ใช้โปรแกรม Adobe Flash และ Adobe Captivate ในการสร้างสื่อเคลื่อนไหว และสื่อที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ โดยเนื้อหาในบทเรียนจะครอบคลุมตั้งแต่ การทำงานในชั้นต่างๆ ของ OSI layer จนกระทั่งการเขียนโปรแกรมระบบเครือข่ายด้วยจาวา                  

            ผลการดำเนินงานปริญญาวิทยานิพนธ์นี้ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงงานทุกประการผลการประเมิณของผู้ใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในเกณฑ์ดี และจะมีการนำไปใช้งานจริงบนเครื่องแม่ข่าย E-learning ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


Project Title : Network OS and Protocol Learning via Internet
By : Mr. Wiriya  Jamsai
Mr. Aeakasid  Yuenyoun
Mr. Teekapon  Nonsee
Project Advisor : Dr. Choopan Rattanapoka
Major Field : Electronics Technology (Computer)
Department : Electronics Engineering Technology
Academic Year : 2009

Abstract

               Education in Thailand is still conducted via classrooms which may be inconvenient for students who live far away. E-learning has been increasingly adopted to overcome this problem and help supplement classroom teaching.

               The thesis project proposes constructing E-learning on Network OS and Protocol via Internet. The subject is an essentiala component of computer science curriculum. The content is developed using exe-Learning program which conforms to Scorm standard. Adobe Flash and Adobe Captivate programs are used to create animation and interaction with learners. The content covers OSI layers and networking programming using Java language.

               Upon testing, the content can be used in the real world and forms part of E-learning of Industrial Technology College, King Mongkut Technology University North Bangkok. The users give feedback that this E-learning subject is good.